Szintek/Könyvek

Kezdő szint

Kurzuskönyv:

Liz and John Soars: New Headway Elementary Third Edition

Ezen a szinten az elsődleges cél a hétköznapi szituációkban használt szófordulatok elsajátítása (vásárláskor, étteremben, hotelben stb.) valamint egyszerű mondatok, kérdések megalkotása jelen, múlt illetve jövő időben. A kurzus végére a tanuló képes lesz a megtanult formulákat felismerni és megérteni anyanyelvi beszélőktől illetve összefüggően beszélni saját magáról, a napi rutinokról, szabadidőről stb. Ezen felül, megért és tud önállóan rövid, egyszerű szövegeket (email, baráti levél) alkotni.
A New Headway Elementary tankönyv, a nyelvtan illetve szókincs elsajátítása mellett a kommunikáció fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Hallott és írott szövegértési, valamint szövegalkotási feladati kiválóan alkalmasak az egyes szókapcsolatok begyakorlására, rögzítésre. A tankönyv végén szójegyzék és nyelvtani összefoglaló is található, amely rendszerbe foglalja a már megszerzett tudást.

Kurzuskönyv:

Christina Kuhn,Hermann Funk,Silke Demme: Studio D A1

A szint célja, hogy a nyelvhasználó a mindennapi életre jellemző szituatív szókincset elsajátítsa, ilyen módon képessé váljon egyszerű, konkrét és világos mondatok szerkesztésére szóban illetve írásban a minimum nyelvtan és a helyes kiejtés ismertetésével. A szint tematikája magában foglalja a bemutatkozást, vásárlást, lakás-lakóhely körülírását, foglalkozást, szabadidős tevékenységeket, nyaralást, étteremben való rendelést, ételek-italok fajtáit; emberek, rokonok, barátok, családtagok külső jellemzőit.

Kurzuskönyv:

Szabó Anita – Michel Soignet: France-Euro-Express Nouveau 1

A hallgató megismerkedik a francia nyelv alapjaival, jellegzetességeivel olyan témakörökön át, mint a bemutatkozás, hétköznapi élet, hely, ahol élünk, család, utazás, stb. A jelen időn kívül elsajátítja az egyik jövő idő és két múlt idő képzését is. A nyelvtan mellett általában egyes fejezetek végén a francia kultúra megismerését elősegítő feladatok találhatók. A kezdő könyv nagy hangsúlyt fektet a fonetikára, így nagyon sok hallás utáni anyagot tartalmaz. A tanfolyam végén a hallgató képes magát jellemezni, megérti és tud válaszolni az alapvető kérdésekre, múlt időben is.

Kurzuskönyv:

T. Marin – S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1.

  • A hallgató a tanfolyam végére meg fogja érteni és használni tudja majd a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és szófordulatokat a jelen időben, a közelmúltban, és a jövő időben.
  •  Képes lesz többek között saját maga és mások bemutatására és leírására; útbaigazítást kérni és adni; elfogadni vagy esetleg visszautasítani egy meghívást.
  • Olasz ismerőseinek, barátainak képes lesz levelet vagy e-mailt írni

Kurzuskönyv:

Nagy Erika – Seres Krisztina: Colores 1

A hallgatók elsajátítják a spanyol nyelvtan alapjait, megismerkednek a spanyol kultúrával, szokásokkal. A tankönyvet kiegészítve, fénymásolatokkal mélyítjük el, illusztráljuk a tankönyvi tananyagot. Képesek lesznek kifejezni magukat jelen, jövő és múlt időben. Egy spanyolországi utazás során fognak tudni útbaigazítást kérni, rendelni az étteremben, vásárolni, turisztikai információt kérni. Megértik a kevésbé komplex beszélgetéseket a családdal, időjárással, ünnepekkel, időbeosztással, közlekedéssel, étkezéssel, lakással kapcsolatban.
Képesek lesznek rövidebb leveleket, fogalmazásokat írni, személyleírást adni.

Középhaladó szint

Kurzuskönyv:

Liz and John Soars: New Headway Pre-Intermediate Third Edition

A kezdő szinthez képest a tanuló sokkal magabiztosabban kommunikál, ír, és olvas. A kommunikáció során bővebb szókinccsel rendelkezik, több nyelvtani szerkezetet használ, világos és érthető, hogy mit próbál elmondani. Probléma nélkül boldogul társas beszélgetések, mindennapi szituációk során. Nem csak rövidebb szövegeket, hanem történeteket, leírásokat is képes alkotni, melyek mondatait már lineáris kötőszavakkal kapcsolja. A tanult igeidők között magabiztosan eligazodik, módbeli segédigéket és feltételes mondatokat is használ. A kurzus végére a tanuló a társalgás mellett képes lesz saját véleményt is kifejezni egy adott témával kapcsolatban. Ebben segít a New Headway Pre-Intermediate tankönyv, amely rengeteg alternatívát kínál mind a kommunikáció, (írott/hallott) szövegértés, szövegalkotás mind pedig a nyelvtan gyakorlására ezen a szinten is.

Kurzuskönyv:

Christina Kuhn,Hermann Funk,Silke Demme: Studio D A2

A szint elsajátítása során a nyelvhasználó képes megérteni a saját személyét és közvetlen környezetét érintő információkat. Begyakorolt nyelvi fordulatokkal képessé válik a célnyelven másokkal is megértetni magát. Irányított kommunikáció által meg tud oldani olyan alapvető, hétköznapi életben gyakran előforduló interaktív problémákat, mint pl. pályaudvaron történő jegyvásárlás, szállás lefoglalása, idegenek útba igazítása. A nyelvtanuló folyamatos szókincsbővítés, páros gyakorlatok illetve interakciós feladatok segítségével készülhet fel a B1 szintre, amely már az önálló nyelvhasználat küszöbszintjének tekinthető.

Kurzuskönyv:

Szabó Anita – Michel Soignet: France-Euro-Express Nouveau 2

Ez a könyv már az A2-es szint felé vezeti a hallgatót olyan témakörökön át, mint az utazás, bevásárlás, öltözködés, étkezési szokások, lakás-ház leírása, stb. A legfontosabb nyelvtani pontokon túl (hely-és időhatározók, személytelen szerkezetek, prepozíciók, névmások, anyagnévelők, múlt idő, hasonlító szerkezet, stb.) bővebb szóanyaggal találkozik a hallgató. A tanfolyam végén, képes alapfokon társalogni, a hétköznapi életet érintő szituációkban magabiztos nyelvi képességekkel rendelkezik.

Kurzuskönyv:

T. Marin -S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1.

  • Már rutinszerű mindennapi szituációkban is képes lesz kommunikálni, információkat cserélni akár egy bevásárlás alkalmával.
  • Ki fogja tudni fejezni tetszését, vagy nem tetszését valamivel kapcsolatban; szívességet tud kérni valamint tanácsot adni, sőt mi több akár egy utasítást is adni.
  • Megismerkedhet többek között az olasz konyha fantasztikus világával, a kifinomult olasz divattal és a színes filmvilággal.

Kurzuskönyv:

Nagy Erika – Seres Krisztina: Colores 2.

A hallgatók elsajátítják az alapfokú nyelvvizsga teljesítéséhez szükséges nyelvtani és szókincsbeli ismereteket. Ismerik és tudják használni a múlt időket, a jövő időket, feltételes módot, függő beszédet és a kötőmódot. A választékosabb nyelvhasználathoz szükséges igei körülírásokkal is megismerkednek. Az előző tankönyvben elsajátított ismeretek elmélyülnek, kialakul egy tudatos és precíz nyelvhasználat. Még ha nem is teljesen hibátlanul, de képes lesz kifejezni a gondolatait spanyol nyelven. Megismerkednek a kultúra, közlekedés, sport, divat, utazás, betegségek, egészséges életmód, környezetvédelem, generációs problémák témakörével. Könnyedén elboldogulnak a mindennapi életben felmerülő szituációkban, tanácsot tudnak adni a tanult témákban, világosan ki tudják fejezni a véleményüket. A képleírásban a képen szereplő tárgyakon túllépve, bővebben tudnak beszélni a kép által sugallt témáról. Megértik a mindennapi szókincset felhasználó beszélgetéseket, és elboldogulnak egy utazás során felmerülő társalgási szituációkban.

Haladó szint

Kurzuskönyv:

Liz and John Soars: New Headway Intermediate Third Edition

A haladó szint elvégzésével egy olyan nyelvtudást kap a hallgató, amellyel gördülékenyen és összeszedetten tudja kifejezni magát angolul. A mindennapi írásbeli és szóbeli kommunikációt magabiztosan tudja használni, a beszélgetésekbe könnyen be tud csatlakozni, egy angol nyelvű művet nehézség nélkül el tud olvasni, a fogalmazás és a levélírás már nem fog problémát okozni. Azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek biztos alapokkal, de még úgy érzik, van min fejlődniük. A tanfolyam során érdekes cikkeket olvasunk, fejlesztjük a nyelvtudást és a nyelvhelyességet, véleményt formálunk, és aktuális témákról beszélgetünk.

Kurzuskönyv:

Christina Kuhn,Hermann Funk,Silke Demme: Studio D B1

A szint célja, hogy a nyelvtanuló elsajátítsa a célnyelv önálló használatát helyes, nyelvileg precíz formában. Képessé válik absztraktabb szövegek feldolgozására hallott és olvasott formában. Szóban és írásban is meg tudja fogalmazni elvont gondolatait, képes állást foglalni, saját véleményt formálni az adott témában (társadalmi-globális problémák, családon belüli generációkonfliktus, környezetvédelem-környezetszennyezés, társas kapcsolatok, alternatív gyógyítás). Vita során képes érvekre-ellenérvekre, meg tudja magyarázni a saját álláspontját.

Kurzuskönyv:

Szabó Anita – Michel Soignet: France-Euro-Express Nouveau 3

Ez a szint már hosszabb, összetettebb szövegeket, hanganyagokat tartalmaz. Komolyabb nyelvtani bázissal találkozik a hallgató úgy, mint függő beszéd, feltételes mondatok, kötőmód, módhatározók, új igeidők, tagadópárok, tagadószerkezetek, névmások, főnévképzés, passzív szerkezet, ok-okozat kifejezése, stb. Hétköznapi, valós szituációkon át (állásinterjú, önéletrajz és hivatalos levél írása, stb.) fejleszti a nyelvi készségeket. A tanfolyam végén a hallgató megérti és folyékonyan válaszol az összetettebb, komplexebb kérdésekre és bonyolultabb szituációkban is képes magát megértetni. Ezen a szinten mélyebben, átfogóbban, részletesebben tartalmazza az eddig megismert nyelvtani törzsanyagot a tankönyv. Olvasmányok, könyvrészletek, történelmi szövegek teszik gazdaggá és különlegessé a nyelvtanulást. A tanfolyam végén a hallgató képes önállóan, folyékonyan beszélni és írni olyan témákról, mint a megújuló energiák, környezetvédelem, igazságszolgáltatás, sajtó, politika, vásárlási szokások, kultúra, művészet, stb.

Kurzuskönyv:

T. Marin – S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 2.

  • Ismert témákkal kapcsolatos hosszabb szövegek megértését fogja tapasztalni.
  • Olaszországi utazása során el fog tudni boldogulni a különböző szituációkban legyen szó egy hotel szoba lefoglalásáról vagy egy múzeumi belépőjegy megvásárlásáról.
  • Folyamatos szöveget is tud majd alkotni érdeklődési körének megfelelően (akár egy élménybeszámolót olaszországi útjával kapcsolatban.)
  • Megismerheti többek között még a régmúlt, valamint az olasz kötőmód használatát.

Kurzuskönyv:

Nagy Erika – Seres Krisztina: Colores 3.

A hallgatók elsajátítják a középfokú nyelvvizsgához szükséges nyelvtani ismereteket. A korábban tanult igeidők elmélyülnek és a mindennapi beszélgetésekben automatikussá válnak. Megismerik a kötőmód múlt idejű alakjait, a feltételes mondatokat, a passzív szerkezeteket. Ezek fokozatosan beépülnek a szóbeli és írásbeli nyelvhasználatba. Képesek lesznek a mindennapi szituációkat meghaladó élethelyzetekben is helytállni: igénybe venni banki szolgáltatásokat, rendőrségi feljelentést tenni, állásinterjút lefolytatni. Megismerkednek a spanyol valamint a magyar iskolarendszerrel, a barkácsolással és a ház körüli munkákkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos kifejezésekkel. Megértenek összetettebb, elvontabb szövegeket, interjúkat, újságcikkeket, kortárs prózát.

Nálunk ezekből a könyvekből tanulhatsz kezdő, középhaladó és haladó szinten:

Középfokú nyelvvizsgára felkészítő szint

Kurzuskönyv:

a választott vizsga szerinti tananyag

Ezt a nyelvtanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már képesek középfokú szinten kommunikálni, de szeretnék tökéletesíteni a nyelvtudásukat, vagy középfokú nyelvvizsgát szeretnének letenni. A tanfolyam elvégzésével bármilyen témában (legyen akár elvont) ki tudod magad fejezni, nem fog gondot okozni, ha komolyabb hangvételű levelet kell megírnod, könnyen megérted a CNN-t vagy BBC-t, a nyelvhasználatod kreatív és professzionális lesz. A tanfolyam során globális témákat fogunk megvitatni, véleményt formálunk, aktuális cikkeket olvasunk, és választékos szókincsre tehetsz szert, valamint átfogóan begyakoroljuk mind az írásbeli mind a szóbeli nyelvvizsga típus feladatokat

Kurzuskönyv:

a választott vizsga szerinti tananyag

Írásban is és szóban is képes könnyedén véleményt alkotni a hétköznapi témákról. Az anyanyelvű beszélő sokrétű mondanivalóját megérti és a tartalomnak megfelelően reagál. Fel tudja sorakoztatni az adott kérdéskör előnyeit és hátrányait, miközben összetettebb nyelvtani szerkezeteket használ. A saját területén vitákat tud folytatni.

Kurzuskönyv:

a választott vizsga szerinti tananyag

A legfontosabb nyelvtani anyagok mélyítésén, begyakorlásán kívül rendkívül kreatív és szerteágazó írásbeli és szóbeli feladatokkal, újságokban, interneten megjelent cikkekkel, ismert regény- és könyvrészletekkel, hétköznapi vagy tudományos témájú írásokkal sajátítja el a hallgató mindazt, ami szükséges egy középfokú nyelvtudáshoz. Igyekszik minden olyan témakört alaposan körbejárni, ami a középfokú nyelvtudáshoz elengedhetetlen. Nagyon gazdag szókincs és kiváló hanganyag áll a hallgató rendelkezésére. Ez a szint középfokú nyelvvizsgára készít fel.

Kurzuskönyv:

a választott vizsga szerinti tananyag

Már összetettebb akár elvontabb témákat is meg fog érteni valamint véleményét, gondolatait is meg tudja velük kapcsolatosan fogalmazni. Legyen szó a művészet valamely ágazatáról vagy akár a különböző társadalmi problémákról.

Megismerkedik valamint a passzív formákkal, a feltételes mondat használatával valamint a függő beszéddel.
Nyelvtani ismétlést követően szóbeli és írásbeli vizsgafeladatok átfogó gyakorlása.

Kurzuskönyv:

a választott vizsga szerinti tananyag

A korábban tanult nyelvtani és szókincsbeli ismereteket rendszerezzük. A tankönyv kiegészítéseképpen fénymásolt tananyagot biztosítunk a hallgatóknak a nyelvtani részek begyakorlására. A nyelvtan és a szókincs együttes elmélyülésére helyezzük a hangsúlyt, hogy a hallgatók gondolataikat gördülékenyen és minél kevesebb hibával legyenek képesek tolmácsolni. Részletesen, a korábban tanult szókincset kibővítve végigvesszük a középfokú nyelvvizsgához szükséges témaköröket. A hallgatók képesek lesznek fényképek alapján az önálló témakifejtésre, a mindennapi élethez kapcsolódó, valamint közéleti kérdésekről vitázni. A tankönyvi hanganyagokat videókkal egészítjük ki, melyeken keresztül feldolgozásra kerülnek a tankönyvben tárgyalt témakörök. Emellett a hallgatók számára felkészülési lehetőséget biztosítunk a különböző típusú spanyol középfokú nyelvvizsgákra (DELE, Origo, BME) vizsgafeladatok megoldásával

Középfok feletti szint

Kurzuskönyv:

választható, az iskola ajánlása: FCE Gold

A középfok feletti tanfolyamon részvevő tanulótól elvárt, hogy könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg. A Gold FCE angol tankönyvre épülő tanfolyamon a résztvevők beszédközpontú feladatokon keresztül változatos témákat dolgoznak fel, csoportos viták folyamán vagy egyéni prezentációval gyakorolják az önálló gondolatkifejtést, érvelést angol nyelven. A könyv leckéiben változatos témákban C2 vizsga szintjének megfelelő hallgatási, olvasási szövegértési és nyelvtani ismétlő és kiegészítő feladatok során fejlődik a nyelvtanuló tudása. A könyv jelentős szókinccsel rendelkezik.

Kurzuskönyv:

választható

A folyamatos, természetes beszéd nem okoz problémát számára. Szókincse igényes és választékos, különböző nyelvi fordulatokat használ. Gondolatait részletesen ki tudja fejteni akár tudományos témákban is anélkül, hogy gyakran keresné a megfelelő szavakat. A nyelvet szakmai és társadalmi vonatkozásban egyaránt hatékonyan és rugalmasan alkalmazza. Véleményét jól strukturáltan fejezi ki.

Kurzuskönyv:

választható

A már megszerzett középfokú tudást a hallgatót átvezeti a felsőfok szintjére. A megfelelő szókincs, hanganyag, kreatív feladatok, kulturális kvízek egyaránt biztosítják a szinten tartást és a nyelvi készségek felsőfokú elsajátítását. Ez a szint rendelkezik a legtöbb fejezettel általában, mely garantálja a biztos felsőfokú nyelvtudást.

Kurzuskönyv:

választható, iskola ajánlása: T. Marin – S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 3. 1-23. lecke

A tanfolyam elvégzése után a tanulónak nem okoz problémát az élő nyelvi beszéd megértése, jól ismeri a sajátos olasz kifejezéseket, szófordulatokat. Egyes szavak árnyaltabb és elvont jelentéseit is érti, tudja megfelelő szövegkörnyezetben használni. A szakszövegek, mint például gazdasági, politikai cikkek, művészettörténeti leírások megértése nem okoznak gondot neki. Folyékonyan beszél, világosan ki tudja fejteni mondanivalóját, minden szituációban megfelelően tud reagálni. Könnyedén fordít a két nyelv között, még szakszövegek esetén is, a szövegnek megfelelő stílusban és nyelvezetben. Ismeri az olasz kultúrát, legyen szó a történelemről, irodalomról, művészetről, filmekről. Tisztában van az olasz mindennapokkal, ünnepekkel, szokásokkal

Kurzuskönyv:

választható, iskola ajánlása: Sueña 4 – Perfeccionamiento del español

A kurzus célja, hogy a hallgatók megtanuljanak spanyolul gondolkodni, ne csak magyarról fordítsák át a gondolataikat. Ennek érdekében a cikkösszefoglalásra, tolmácsolásra, nyelvi játékokra helyezzük a hangsúlyt. A választékos kifejezésmód elérése a cél, így bővítjük a hallgatók szókincsét, szinonimákat keresünk, olyan nyelvtani megoldásokat gyakorolunk, melyekkel pontosabban és választékosabban tudják kifejezni ugyanazt, amit eddig egyszerűbb megoldásokkal tettek. Emellett megismerik a mindennapi életben gyakran használt beszélt nyelvi fordulatokat. Vitákat rendezünk aktuális kérdésekről, melyek foglalkoztatják a hallgatókat, társadalmat

A világ megnyílik előtted!- Peregrinus Nyelviskola

Legközelebb a következő időpontokban indulnak tanfolyamaink:

2018 Április 09; 23; Május 07;21; Június 04;18; Július 02;16;30; Augusztus 13;27;